VANLIGA FRÅGOR

Kryptoredovisning FAQ

Hitta svaren på de vanligaste frågorna inom skatt & deklaration av kryptovaluta
FAQ

Kryptovaluta, blockchain & DeFi

Vad är kryptoredovisning?

Kryptoredovisning avser processen att spåra, bokföra och rapportera finansiella transaktioner som involverar kryptovalutor. Detta omfattar allt från köp, försäljning, byten till mining och inkomster från kryptovalutor. Syftet är att säkerställa att alla transaktioner korrekt reflekteras i redovisningen och att rätt skatt betalas enligt gällande lagstiftning. Kryptoredovisning kräver noggrann dokumentation av varje transaktion, inklusive datum, belopp, marknadsvärde och eventuell vinst eller förlust.

Hur beskattas kryptovalutor i Sverige?

I Sverige betraktas kryptovalutor som tillgångar, vilket innebär att vinster från handel eller byten av dessa beskattas som kapitalvinster. Detta omfattar även byten mellan olika kryptovalutor. Skatten på kapitalvinster är för närvarande 30%. För att beräkna vinsten måste du subtrahera anskaffningsvärdet (det pris du betalade för kryptovalutan, inklusive eventuella avgifter) från försäljningspriset. Om du har gjort en förlust kan denna dras av mot andra kapitalvinster.

Måste jag deklarera även om jag inte har sålt något?

Ja, skattelagstiftningen i Sverige kräver att alla byten av kryptovalutor deklareras, även om du inte har konverterat dem till fiatvaluta (som SEK eller USD). Detta innebär att ett byte från en kryptovaluta till en annan ses som en försäljning av den första valutan och ett köp av den andra, vilket måste rapporteras. Varje transaktion ska dokumenteras med information om datum, transaktionsvärde och den beräknade vinsten eller förlusten.

Hur beräknar jag vinst eller förlust på kryptovaluta?

För att beräkna din vinst eller förlust från transaktioner med kryptovaluta, måste du känna till anskaffningsvärdet för den kryptovaluta du sålt eller bytt samt försäljningspriset eller marknadsvärdet vid tidpunkten för transaktionen. Vinsten beräknas genom att subtrahera anskaffningsvärdet från försäljningspriset. För förluster gäller motsatt; om anskaffningsvärdet överstiger försäljningspriset, har du gjort en förlust. Det är viktigt att noggrant dokumentera varje transaktion för att kunna göra dessa beräkningar korrekt.

Hur lagrar jag transaktioner på ett säkert sätt?

För att säkert lagra information om dina kryptovalutatransaktioner bör du använda en kombination av digitala och fysiska säkerhetsåtgärder. Digitalt kan du använda mjukvara eller tjänster som specialiserar sig på att spåra och lagra kryptovalutatransaktioner. Det är även viktigt att ha säkerhetskopior av denna information på säkra platser. Fysiskt kan du skriva ut viktiga transaktionsdetaljer och förvara dem på en säker plats. Kom ihåg att skydda känslig information som transaktions-IDs och API.

Behöver jag betala skatt på gåvor eller donationer?

Ja, mottagandet av kryptovaluta som gåva eller donation kan innebära en skattepliktig händelse. Om du mottar kryptovaluta som en gåva, är det marknadsvärdet vid tidpunkten för mottagandet som ska anses som din inkomst och därmed kan vara skattepliktigt. För donationer gäller att om du donerar kryptovaluta till en organisation som inte är skattebefriad, kan du behöva rapportera detta som en försäljning, där värdet av donationen vid tidpunkten kan anses som försäljningspris.

Hur påverkar byten mellan olika kryptovalutor min skatt?

Varje byte mellan kryptovalutor betraktas som en realisationshändelse i Sverige, vilket innebär att varje transaktion kan generera en kapitalvinst eller -förlust som måste rapporteras. För skatteberäkningen behandlas bytet som om du först sålt din ursprungliga kryptovaluta för dess marknadsvärde i SEK vid transaktionstillfället, och sedan köpt den nya kryptovalutan för samma belopp. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för den sålda kryptovalutan och dess värde vid försäljningstidpunkten bestämmer din skattepliktiga vinst eller avdragsgilla förlust.

Kan jag använda FIFO-metoden?

Ja, FIFO-metoden (First In, First Out) är en accepterad metod för att beräkna anskaffningsvärdet av sålda kryptovalutor för skatteändamål i Sverige. Denna metod innebär att de första enheterna av en tillgång som köpts är de första som säljs. Användningen av FIFO hjälper till att standardisera beräkningen av kapitalvinster och förluster genom att förenkla spårningen av anskaffningsvärdet över tiden, vilket är särskilt användbart i portföljer med frekventa transaktioner.

Vad händer om jag inte deklarerar mina kryptovaluta?

Om du inte deklarerar dina kryptovalutatransaktioner riskerar du att bli föremål för eftertaxering och sanktioner från Skatteverket. Det kan inkludera böter och räntor på de skatter som inte betalats i tid. Skatteverket ökar sina insatser för att identifiera uteblivna eller felaktiga deklarationer av kryptovalutatransaktioner genom att använda både offentliga och privata källor för att spåra transaktioner. Det är viktigt att noggrant dokumentera och rapportera alla transaktioner för att undvika dessa konsekvenser.

Hur rapporterar jag inkomst från staking?

Inkomst från staking av kryptovaluta behandlas som inkomst av kapital i Sverige. Det innebär att de belöningar du mottar från staking ska anges som inkomst i din deklaration och beskattas enligt kapitalvinstskatten. Du bör ange det totala värdet av alla staking-belöningar du har mottagit under året, omvandlat till SEK baserat på värdet vid mottagandetidpunkten. Det är viktigt att hålla en noggrann redovisning av dina staking-aktiviteter och belöningar för att underlätta korrekt rapportering.

Vilka dokument behövs för att deklarera kryptovaluta?

För att korrekt deklarera dina kryptovalutatransaktioner behöver du detaljerade transaktionsloggar som innehåller information om datum, typ av transaktion (köp, försäljning, byte, etc.), mängd kryptovaluta, anskaffningsvärde, försäljningspris, och valutakurser vid tidpunkten för varje transaktion. Det är även bra att ha kvitton eller bekräftelser på transaktioner, samt dokumentation från kryptovalutabörser eller plånböcker. Denna information hjälper dig att noggrant beräkna dina kapitalvinster eller -förluster och säkerställa att du följer skattelagstiftningen.

Är det möjligt att korrigera fel i tidigare deklarationer?

Ja, det är möjligt att korrigera fel i tidigare inlämnade deklarationer genom att göra en självrättelse hos Skatteverket. Detta kan göras upp till fem år efter inkomståret. Om du upptäcker att du har gjort ett fel eller utelämnat information om dina kryptovalutatransaktioner, bör du så snart som möjligt lämna in en korrekt och fullständig självrättelse för att minimera risken för sanktioner. Det är viktigt att inkludera all nödvändig information och korrigera alla felaktigheter för att säkerställa en korrekt skatteberäkning.

Vad är en K4-blankett och när behöver jag använda den?

K4-blanketten är ett formulär som används i Sverige för att rapportera kapitalvinster och förluster, inklusive de som kommer från handel med kryptovalutor. Blanketten måste fyllas i när du säljer, byter, eller på annat sätt realiserar vinst från kryptovalutor. Den hjälper Skatteverket att beräkna hur mycket skatt du ska betala på dina kapitalvinster eller hur mycket du kan dra av för dina förluster. K4-blanketten delas in i olika avsnitt beroende på typen av tillgångar och kräver detaljerad information om varje transaktion.

Hur hanterar jag mining i min deklaration?

Mining av kryptovaluta ses som en inkomst av tjänst i Sverige. Detta betyder att värdet av de brutna kryptovalutorna vid tidpunkten de erhålls ska rapporteras som inkomst. För att korrekt deklarera denna inkomst måste du ange det totala marknadsvärdet på de minade kryptovalutorna vid den tidpunkt de genererades. Denna inkomst beskattas sedan enligt dina övriga inkomster och kan påverka din totala skattesats. Det är viktigt att hålla noggrann redovisning av din miningaktivitet, inklusive datum och värde av brutna kryptovalutor.

Kan jag dra av förlust mot vinster i andra tillgångar?

Ja, i Sverige kan du dra av förluster från handel med kryptovalutor mot vinster på andra kapitaltillgångar. Detta innebär att om du har gjort en förlust på kryptovalutor under ett skatteår, kan denna förlust användas för att minska din beskattningsbara inkomst från andra kapitalvinster. Det är dock viktigt att notera att förluster först måste realiseras, det vill säga att du faktiskt måste ha sålt eller bytt kryptovalutan till ett lägre pris än vad du förvärvade den för, för att kunna dra av förlusten.

Vad innebär deklarationsombud?

Deklarationsombud för kryptovalutatransaktioner innebär att någon annan tar ansvar för att korrekt rapportera en individ eller ett företags kryptovalutatransaktioner till Skatteverket. Detta inkluderar att samla in och dokumentera all nödvändig information om köp, försäljning, byten och andra transaktioner. Ett ombud kan agera stöd om Saktteverket genomför en granskning samt tolka skattelagstiftningen kring kryptovalutor och tillämpa den korrekt för att säkerställa att alla vinster och förluster rapporteras på rätt sätt och att rätt skatt betalas.

TJÄNSTER

Granskning & rådgivning

Denna tjänst är utformad för att ge dig en omfattande hjälp med dina handelstransaktioner inom kryptovaluta. Vi tar hand om hela processen, från granskning till att agera stöd hos Skatteverket
☑️ Konfidentiellt      ☑️ Stöd & råd      ☑️ Deklarationsombud      ☑️ Ansvarsförsäkring      ☑️ Byråanstånd

En omfattande granskning av dina handelstransaktioner inom kryptovaluta för upp till sex beskattningsår. Vi sköter hela processen, från granskning till att agera deklarationsombud hos Skatteverket. Tjänsten inleds med en konsultation via Google Meet. Vi säkerställer korrekt rapportering enligt gällande skattelagar samt skickar K4-blankett och INK1-deklarationen. Som vår klient har du stöd gentemot Skatteverket, särskilt vid eventuella omprövningar och självrättelse. Fastprisavtalet inkluderar 5 000 transaktioner (totalt). Rättelse är möjligt sex år tillbaka. Fram till och med 2024-12-31 kan man med andra ord ansöka om självrättelse för 2018. 

Denna tjänst är flexibel och omfattande för hantering av dina skattebehov, särskilt inom kryptovaluta. Fastprisavtalet är inriktat på en detaljerad och omfattande granskning av dina handelstransaktioner för alla sex beskattningsår som kan omprövas.  Tjänsten innefattar inlämning av nödvändiga deklarationsblanketter och stöd vid eventuella granskningar från Skatteverket. Rådgivningen inkluderar konfidentiell behandling av din information. Som deklarationsombud säkerställer vi att all rapportering är korrekt och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Med våra tjänster får du trygghet och expertis för att navigera i skattefrågor.

Handlar du med krypto och söker verktyg för deklaration?

Divly är ett svenskt fintechbolag och en officiell partner med Reception™. Vi använder deras programvara till många av våra klienter. Vi samarbetar för att kunna ge kunder heltäckande tjänster inom deklaration. Tveka inte att testa tjänsten.